มาลองโค้ดเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySql ด้วย PHP

บทความนี้จะแสดงวิธีใช้ mysqli_connect () สำหรับเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySql ใน php

โครงสร้างคำสั่ง mysqli_connect()

   mysqli_connect(host,username,password);

 • mysqli_connect :- ฟังก์ชัน mysqli_connect () เป็นการสร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySql
 • host :- ชื่อโฮสต์ที่รันเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลหากไม่ระบุ ค่าดีฟอลต์จะเป็น localhost
 • username :- ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล
 • password :- รหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูล

วิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySql ใน PHP

ใช้โค้ดด้านล่างเพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySql

 • อันดับแรกให้ทำการรันเซิร์ฟเอร์ให้เรียบร้อย
 • สร้างฐานข้อมูลชื่อ my_db ใน MySql
 • สร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์เว็บในโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บเว็บของเซิร์ฟเวอร์ (กรณีสาธิตใช้ Ampps เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ จะอยู่ใน C:\Program Files\Ampps\www) สร้างโฟลเดอร์ชื่อ phpconxdb
 • สร้างไฟล์ชื่อ conxdb.php
 • เปิดไฟล์ conxdb.php ด้วยโปรแกรม text editor ที่ถนัด กรณีสาธิตจะใช้โปรแกรม VS Code
 • พิมพ์โค้ดดังต่อไปนี้ในไฟล์ connxdb.php

<?php 

$hostname = "localhost"; //กำหนดตัวแปลสำหรับเซอร์ฟเวอร์ 
$username = "root"; //กำหนดตัวแปลสำหรับผู้ใช้งานฐานข้อมูล 
$password = "mysql"; //กำหนดตัวแปลสำหรับรหัสผ่าน

// Create connection สร้างการเชื่อมต่อ
$conn = mysqli_connect($hostname, $username, $password); //สร้างการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลโดยส่งค่าพารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น และเก็บค่าสถานะการเชื่อมต่อไว้ในตัวแปร $conn

// Check connection ตรวจสอบการเชื่อมต่อ 
if (!$conn) { //หากการเชื่อมต่อไม่สำร็จ 
   die("เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล: " . mysqli_connect_error()); //จบการทำงานและรายงานข้อผิดพลาด 
}

echo 'การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเสร็จสมบูรณ์'; //หากการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์จะแสดงข้อมความ 

?>

 • เปิดโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ แล้วพิมพ์ url: localhost/phpconxdb/connxdb.php

อธิบายโค้ด

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังนี้

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *